Leasing

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi leasing av allt inom storköksutrustning och likande produkter. Vi erbjuder hjälp med såväl transport som installation. Nedan hittar du med information kring våra lösningar för leasing.
Kontakta oss på 08 – 22 44 60 för en offert på era specifika önskemål.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Vad kan leasas?

Utrustning som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingutrustningen får heller inte vara infogad i ett annat objekt. Exempel på leasingobjekt är jordbruks-, skogsbruks- och entrepenadmaskiner, lastbilar och bearbetade verkstadsindustrimaskiner.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget eller lantbruket låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.